Muestras de interés para participar en el programa formativo / Prestakuntza-programan parte hartzeko interes-adierazpenak
 
 
 
A través de este formulario recogeremos las muestras de interés de los agentes intermedios en participar en el programa formativo dentro de la iniciativa "Despliegue territorial de las áreas de especialización RIS3". Este programa consta de cinco bloques detallados en las bases enviadas por correo electrónico. / Inprimaki honen bidez "RIS3 espezializazio-arloen lurralde-hedapena" ekimenaren barruan bitarteko eragileek prestakuntza-programan parte hartzeko duten interesaren adierazpenak jasoko dira. Programa honetan bost bloke daude, posta elektronikoz bidalitako oinarrietan zehaztuak. 
 
 
 
Datos de contacto
 
 
 
Persona interesada en acudir al programa formativo / Prestakuntza-programara joateko interesa duen pertsona*
 
 
 
 
 
Organización / Erakundea*
 
 
 
 
 
Email*
 
 
 
 
 
Teléfono / Telefonoa*
 
 
 
 
 
Bloque 1: Conceptos, oportunidades, tecnologías e instrumentos de apoyo en cada uno de los 7 ámbitos de especialización / 1. blokea: 7 espezializazio-eremuetako bakoitzean kontzeptuak, aukerak, teknologiak eta laguntza-tresnak
 
 
 
¿En qué ámbitos tienes interés en participar en el curso formativo? / Prestakuntza-ikastaroaren zein eremutan interesatzen zaizu parte hartzea?
 
Fabricación Avanzada / Fabrikazio Aurreratua
Energía / Energia
Biociencias-salud / Biozientziak-osasuna
Ecosistemas-Economía Circular / Ekosistemak-Ekonomia Zirkularra
Industrias Culturales y Creativas / Kultura eta Sorkuntza Industriak
Hábitat Urbano / Hiri Habitata
Alimentación / Elikadura
 
 
 
 
Bloque 2: Conceptos e instrumentos de impulso para la innovación e I+D+i / 2. blokea: I+G+b eta berrikuntza sustatzeko kontzeptu eta tresnak
 
 
 
¿Tienes interés en participar en el bloque 2? / 2. blokean parte hartzeko interesa duzu?
 
Sí /Bai
No / Ez
 
 
 
 
Bloque 3: Innovación en mercado / 3. blokea: Berrikuntza merkatuan
 
 
 
¿Tienes interés en participar en el bloque 3? / 3. blokean parte hartzeko interesa duzu?
 
Sí /Bai
No / Ez
 
 
 
 
Bloque 4: Metodologías: Elaboración de un diagnóstico/perfil de innovación a una empresa y participación en un programa de aprendizaje en red para la ideación y activación de proyectos en cooperación/ 4. blokea: Metodologiak: Enpresa batentzat berrikuntza-diagnostikoa / profila egitea, eta sarean ikasteko programan lankidetzako proiektuen ideiagintza eta aktibaziorako parte hartzea
 
 
 
¿Tienes interés en participar en el bloque 4? / 4. blokean parte hartzeko interesa duzu?
 
Sí /Bai
No / Ez
 
 
 
 
Bloque 5: Internacionalización de la I+D+i / 5. blokea: I+G+b-a nazioartekotzea
 
 
 
¿Tienes interés en participar en el bloque 5? / 5. blokean parte hartzeko interesa duzu?
 
Sí /Bai
No / Ez
 
Bloque 6: Innovación en modelos de negocio/ 6. blokea: Berrikuntza negozio-ereduetan
 
 
 
¿Tienes interés en participar en el bloque 6? / 6. blokean parte hartzeko interesa duzu?
 
Sí/Bai
No/Ez