Enw Cyntaf y Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
Cyfenw'r Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
 
 
Cod Post y Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
 
 
Sir Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
 
 
Rhif Ffôn Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
 
 
E-bost y Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
 
 
Oedran Gwirfoddolwr*
 
 
 
 
 
 
 
Ble hoffech chi wirfoddoli?
 
Ynys Môn
 
 
Sir Ddinbych
 
 
Powys
 
 
Blaenau Gwent
 
 
Sir y Fflint
 
 
Rhondda Cynon Taf
 
 
Pen-y-bont ar Ogwr
 
 
Gwynedd
 
 
Abertawe
 
 
Caerffili
 
 
Merthyr Tudful
 
 
Torfaen
 
 
Caerdydd
 
 
Sir Fynwy
 
 
Bro Morgannwg
 
 
Sir Gaerfyrddin
 
 
Castell-nedd Port Talbot
 
 
Wrecsam
 
 
Ceredigion
 
 
Casnewydd
 
 
Cymru Gyfan
 
 
Conwy
 
 
Sir Benfro
 
 
Tu Allan i Gymru
 
 
 
 
 
Nodwch am sawl awr y byddwch yn gallu gwirfoddoli (amcangyfrif bob wythnos)?*
 
 
 
 
 
 
 
Unrhyw sylwadau ychwanegol (uchafswm o 100 nod), e.e. Oes gennych chi gar? Pa mor bell ydych chi’n fodlon teithio? Unrhyw brofiad blaenorol o wirfoddoli?*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sut y clywsoch am Gymunedau Digidol Cymru?*
 
 
 
 
Wedi clywed gan rywun arall/Arall
 
 
 
 
 
 
 
Dewis Iaith ar gyfer cyfathrebu*
 
Cymraeg
Saesneg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rydym ni’n trin diogelwch data o ddifrif, ac yn prosesu data i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
 
 
 
Byddwn ni ond yn prosesu eich data i gyflwyno’r gwasanaethau rydych chi wedi gwneud cais amdanynt, adrodd i’n harianwyr a gwerthuso ein heffeithiolrwydd. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn ni’n anfon copi o’n hysbysiad preifatrwydd atoch mewn neges e-bost, neu gallwch ei ddarllen [yma].  
 
 
 
Dywedwch wrthym os gallwn ni gysylltu â chi at y dibenion a amlinellir isod:
 
 
 
A all Cwmpas gysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, i ddweud wrthych am unrhyw weithgareddau Cwmpas eraill a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gall
Na all
 
 
 
 
 
 
Allwn ni rannu eich manylion gyda sefydliadau tebyg eraill, er mwyn iddyn nhw allu anfon gwybodaeth atoch drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gallwch
Ni allwch