Employer network pilot - get involved!

Peilot Rhwydwaith Cyflogwyr - cymerwch ran!
 
 
 
 
 

Please fill in your details below and click submit. Your employer network organiser will then be in touch.

*Required Cwblhewch eich manylion isod a chliciwch cyflwyno. Yna bydd eich trefnydd rhwydwaith cyflogwyr, mewn cysylltiad â chi

*Gofynnol

 
 
 
 
 
About You / Amdanoch chi 
About your company / Am eich cwmni 
 
First Name / Enw cyntaf*
 
 
Company Name / Enw'r Cwmni*
 
 
 
Last Name / Cyfenw*
 
 
Address Line 1 / Llinell Cyfeiriad 1*
 
 
 
Job Title / Teitl swydd
 
 
Address Line 2 / Llinell Cyfeiriad 2
 
 
 
Business Phone / Ffôn busnes*
 
 
City / Dinas*
 
 
 
Email Address / Cyfeiriad e-bost*
 
 
Post Code / Cod post*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please select which pilot sector or areas are appropriate to you.  

Dewiswch pa sector neu ardaloedd peilot sy'n briodol i chi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Specific Pilots / Cynlluniau Peilot Sector Penodol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local Pilot Groups / Grwpiau peilot lleol
 
 
 
 
 
 
Inverness (Highlands & Islands) - plus civil engineering employers across Scotland

Midlands (for civil engineering employers only)


 
Inverness (Highlands & Islands) - ynghyd â chyflogwyr peirianneg sifil ledled yr Alban

Canolbarth Lloegr (ar gyfer cyflogwyr peirianneg sifil yn unig)
 
 
 
 
 
 
 
 

By submitting your form you give permission for your details to be shared with your selected group organiser, so they can contact you to discuss the employer network pilot.

Visit the Employer Network webpage for more information.

Your details will not be shared with any other third parties, or for any other marketing purposes, if you have not subscribed. 

If you'd like to hear more about CITB initiatives you can update your preferences here
Trwy gyflwyno eich ffurflen rydych yn rhoi caniatâd i'ch manylion gael eu rhannu y trefnydd grwp a ddewiswyd gennych fel y gallant gysylltu â chi i drafod cynllun peilot y rhwydwaith cyflogwr.

 

Ewch i dudalen Rhwydwaith y Cyflogwr am ragor o wybodaeth

Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu ag unrhyw drydydd parti, nac at unrhyw ddibenion marchnata eraill, os nad ydych wedi tanysgrifio.

Os hoffech glywed mwy am fentrau CITB gallwch ddiweddaru eich dewisiadau yma