Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cymhelliant 2022/2023
 

Cwblhewch y ffurflen hon i gyflwyno eich cais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd yr ysgoloriaeth yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion a dysgwyr sy'n ymgeisio i ddilyn cwrs Addysg Uwch blwyddyn gyntaf yn cychwyn yn y flwyddyn academaidd 2022-23.

Bydd angen i bob ymgeisydd sy’n derbyn yr Ysgoloriaeth astudio o leiaf 33% o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg – sef o leiaf 40 credyd bob blwyddyn astudio. Bydd angen i chi wirio os yw eich cwrs yn gymwys drwy ddefnyddio'r teclyn chwilio am gwrs ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Os na fydd eich cwrs yn gymwys ni fyddwch yn cael cynnig ysgoloriaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ddanfon e-bost i gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk  neu drwy ffonio 01267 610400

 
 
Ticiwch y blwch canlynol i gadarnhau nad ydych wedi cyflwyno cais am Ysgoloriaeth Cymhelliant eisoes*
 
 
Nodwch pa flwyddyn y bwriadwch gychwyn eich cwrs gradd*
 
 
Os nad ydych yn siŵr sut i ymateb i'r tri cwestiwn uchod gallwch gysylltu gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i wirio hyn trwy naill ai ddanfon neges e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk neu drwy ffonio 01267 610407 
 
Manylion Personol
Cyfenw*
 
 
Enw Cyntaf*
 
 
Enw(au) Canol
 
 
Dyddiad Geni*
 
 
Cyfeiriad Cartref
Enw / Rhif Tŷ*
 
 
Enw Stryd*
 
 
Enw Pentref / Tref
 
 
Tref*
 
 
Sir*
 
 
Cod Post*
 
 
Rhif Ffôn*
 
 
Cyfeiriad E-Bost*
 
 
 
Manylion Cwrs Addysg Uwch
Enw Prifysgol*
 
 
Teitl Cwrs Gradd*
 
 
Cyfeiriad E-Bost Prifysgol
 
 
Enw’r Ysgol/Coleg lle’r oeddech yn astudio yn flaenorol*
 
 
 
Manylion Banc
Rhif Cyfrif Banc (8 rhif, gweler y bocs gwyrdd ar y gerdyn debit isod)*
 
 
Cod Didoli (6 rhif mewn patrwm 00-00-00, gweler y bocs coch ar y gerdyn debit isod)*
 
 
Enw'r Cyfrif Banc (eich enw chi fel y mae'n ymddangos ar eich gerdyn banc)*
 
 
Enw'r Banc*
 
 
Gellir gweld y cod didoli yn y bocs coch isod a'r rhif cyfrif yn y bocs gwyrdd
 
 
Ble wnaethoch glywed am yr ysgoloriaeth hon?*
 
 
 

MONITRO CYFLE CYFARTAL

Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol y nod o ddarparu mynediad a chyfle teg a chyfartal i sicrhau bod pob sector o gymdeithas yn cael ei gynrychioli ym mhopeth a wnawn. Gofynnwn felly i chi lenwi ein Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal ar y dudalen nesaf i'n cynorthwyo i gyrraedd y nod yma.


MANYLION DATA

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Y Coleg) yn defnyddio’r manylion uchod ar gyfer ei buddiant hanfodol o brosesu eich ysgoloriaeth, gan gynnwys ei dalu, yn unol â'r amodau a amlinellir yn Neddf Diogelu Data 2018. Bydd y wybodaeth uchod yn cael ei gadw ar system y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i rannu gyda'r brifysgol yr ydych wedi ymgeisio i astudio ynddi,i ddilysu eich cais, a gyda banc y Coleg ar gyfer hwyluso’r taliad. Gellir gweld Rhybudd Preifatrwydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n esbonio’n llawn y defnydd a wneir o’ch manylion personol ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (http://colegcymraeg.ac.uk/data).

 
Byddwch yn derbyn neges dros e-bost yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais.  Os na fydd y neges yn eich cyrraedd o fewn 24awr cysylltwch â ni drwy ddanfon e-bost i gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Er mwyn cyflwyno cais am ysgoloriaeth, bydd angen i chi glicio ar y botwm Cyflwyno isod.  Unwaith sydd angen clicio'r botwm yma.