Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cymhelliant 2020/2021
 

Cwblhewch y ffurflen hon ar-lein i gyflwyno eich cais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd yr ysgoloriaeth yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion a dysgwyr sy'n ymgeisio i ddilyn cwrs Addysg Uwch blwyddyn gyntaf yn cychwyn yn y flwyddyn academaidd 2020-21.


Bydd angen i bob ymgeisydd sy’n derbyn yr Ysgoloriaeth astudio o leiaf 33% o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg – sef o leiaf 40 credyd bob blwyddyn astudio. Bydd angen i chi wirio os yw eich cwrs yn gymwys drwy ddefnyddio'r teclyn chwilio am gwrs ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Os na fydd eich cwrs yn gymwys ni fyddwch yn cael cynnig ysgoloriaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ddanfon e-bost i gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk  neu drwy ffonio 01267 610400

 
 
Manylion Personol
 
 
Cyfenw*
 
 
Enw Cyntaf*
 
 
Enwau Eraill
 
 
Dyddiad Geni*
 
 
Cyfeiriad Cartref*
 
 
Rhif Ffôn*
 
 
E-Bost Personol*
 
 
Rhif Aelodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 
 
 
Manylion Cwrs Addysg Uwch
Eich Prifysgol / Coleg*
 
 
Teitl Cwrs Gradd*
 
 
Cod UCAS Cwrs Gradd*
 
 
Enw’r Ysgol/Coleg lle’r ydych yn astudio ar hyn o bryd (os yn berthnasol)*
 
 
 
Manylion Banc
Rhif Cyfrif Banc (8 rhif, gweler y bocs gwyrdd ar y gerdyn debit isod)*
 
 
Cod Didoli (6 rhif mewn patrwm 00-00-00, gweler y bocs coch ar y gerdyn debit isod)*
 
 
Enw'r Cyfrif Banc (eich enw chi fel y mae'n ymddangos ar eich cerdyn banc)*
 
 
Enw'r Banc*
 
 
Gellir gweld y cod didoli yn y bocs coch isod a'r rhif cyfrif yn y bocs gwyrdd

 
 
Ble wnaethoch glywed am yr ysgoloriaeth hon?*
 
 
 

MANYLION DATA

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Y Coleg) yn defnyddio’r manylion uchod ar gyfer ei buddiant hanfodol o brosesu eich ysgoloriaeth, gan gynnwys ei dalu, yn unol â'r amodau a amlinellir yn Neddf Diogelu Data 2018. Bydd y wybodaeth uchod yn cael ei gadw ar system y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i rannu gyda'r brifysgol yr ydych wedi ymgeisio i astudio ynddi,i ddilysu eich cais, a gyda banc y Coleg ar gyfer hwyluso’r taliad. Gellir gweld Rhybudd Preifatrwydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n esbonio’n llawn y defnydd a wneir o’ch manylion personol ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (http://colegcymraeg.ac.uk/data).