Toukokuu 2019
 
Sähkönsiirron ajankohtaiset
Kantaverkkopalveluehdot 1.1.2020 - palveluehtojen päivitys
Olemme päivittämässä kantaverkkosopimuksen palveluehtoja (liite 1) ja niissä viitattua loissähkön sovellusohjetta 1.1.2020 alkaen. Muilta osin sopimuksen on todettu olevan toimiva, eikä muutoksiin ole asiakaspalautteenkaan puolesta nähty tarvetta. Palveluehdoissa viitattu reaaliaikainen tiedonvaihto –sovellusohje on päivitetty jo aiemmin vastaamaan 18.1.2019 voimaan tullutta yhteistä eurooppalaista tiedonvaihtoa koskevaa verkkosääntöä (KORRR).  

Päivitetyt luonnokset kantaverkkosopimuksen palveluehdoista sekä loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito –sovellusohjeesta on lähetetty sopimusyhdyshenkilöillemme sekä Energiavirastolle kommenteille ja ne on julkaistu myös internetsivuillamme. Nyt esitettävät muutokset perustuvat voimaan tulleisiin yhteisiin eurooppalaisiin verkkosääntöihin.  

Pyydämme toimittamaan mahdolliset kommentit luonnoksiin 28.5.2019 mennessä sähköpostitse marjut.makela@fingrid.fi. Tavoitteena on ottaa täsmennetyt dokumentit käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja Petri Parviainen, Jarno Sederlund, Antero Reilander


         
 

Energiamittareiden ohjelmoinnit vartin jaksoihin käynnistyneet

Olemme aloittaneet kantaverkon sähköenergiamittareiden ohjelmoinnin 15 minuutin tallennusjaksoon maaliskuun alusta lähtien. Mittareiden ohjelmointi on aloitettu Länsi-Suomen alueelta ja projekti jatkuu vuoden 2020 puolelle. Tämä mahdollistaa asiakkaille myös 15 minuutin mittaustietojen vastaanoton omiin tietojärjestelmiin.

Kantaverkko on jaettu 63 häviötaseeseen, joiden avulla pystymme valvomaan mittauslukemien oikeellisuutta. Mittareita ohjelmoidaan yksitellen, yksi kutakin tuntia kohden häviötasealueittain. Näin voidaan ohjelmoinnista johtuva puutteellinen tunti arvioida luotettavasti jälkikäteen. Arviointia ei kuitenkaan aina välttämättä ehditä tehdä ennen aamupäivän ensimmäisten mittaustietojen toimittamista asiakkaille.

Muutos ei vaikuta asiakkaiden tuntilaskutukseen. Mittarin ohjelmointitunnilla saattaa esiintyä ajoittain puutteellisia lukemia, jotka korjaantuvat seuraavien toimitusten yhteydessä. 

Ohjelmoitujen mittareiden 15 minuutin aikasarjoista muodostetaan nykyiset tuntisarjat summaamalla nämä yhteen. Aikasarjoista voi sopia olemalla yhteydessä Fingridin energiaselvitykseen.

Mikäli kysymyksiä mittauslukemiin ja mittareiden ohjelmointiin liittyen herää, vastaamme mielellämme.

Mittauslukemiin liittyvissä kysymyksissä energiaselvitys@fingrid.fi
Mittariohjelmointeihin liittyvissä kysymyksissä tuomas.juntunen@fingrid.fi

      
 
VJV2018- ja KJV2018-tiedot ilmoitetaan asiakasekstranetissa
Olemme julkaisseet voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia VJV2018 ja kulutuksen järjestelmäteknisiä vaatimuksia KJV2018 tietojen ilmoittamista varten lomakkeet sähkönsiirron ekstranetissa. Uudet VJV2018-tiedot ilmoitetaan Luo voimalaitoshanke VJV2018 -lomakkeella ja uutta liityntää koskevat tiedot Luo liityntähanke -lomakkeella

Mikäli teillä ei ole oikeuksia tai salasananne on vanhentunut asiakasekstranettiimme, pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse ekstranet@fingrid.fi.

Lisätietoja Antti Kuusela

        
 
Dokumenttien sähköinen allekirjoitus käyttöön

Olemme ottaneet käyttöön Signicat AS -välittäjäpalvelun tarjoaman, PDF-muotoisten dokumenttien sähköisen allekirjoituksen.

Allekirjoittajat todennetaan joko pankkien käyttämällä TUPAS-tunnistuksella tai mobiilivarmenteella. 

Sähköisestä allekirjoitustavasta sovitaan erikseen asiakkaidemme kanssa ja lähetysosoite on aina fingrid.signin@fingrid.fi.
 
Lisätietoja Marjut Mäkelä

      
 
Relesuojausohje päivitettiin kokonaisuudessaan
Fingridin päivitetyssä relesuojauksen sovellusohjeessa esitetään Fingridin 110, 220 ja 400 kV sähköverkon relesuojauksen toiminnalliset pääperiaatteet sekä vaatimukset Fingridin asiakkaiden suojausjärjestelmien toiminnalle.

Sovellusohjetta noudattamalla varmistetaan liitettävien sähköverkkojen relesuojauksen yhteensopivuus ja parannetaan sähköverkon käyttövarmuutta.

Uusi relesuojausohjeemme on julkaistu internetsivuillamme (fingrid.fi -> Palvelut -> Sähkönsiirto -> Liityntä kantaverkkoon).

Alla muutama esimerkki huomioon otettavista muutoksista:
  • Asiakkaiden voimajohtojen ja muuntajien differentiaalisuojauksen toteutus
  • Tuotannon eroonkytkennänviestiyhteyden toteutus
  • Tuotannon liittyminen väliaikaisen varayhteyden kautta
  • Alitaajuussuojaus
     
Lisätietoja Jari Honkanen