LUMC Alumni Vereniging

Nieuwsbrief LUMC Alumni Vereniging

Juni 2021, jaargang 2, nr. 1.

LUMC

Beste Alumni,

In december 2020 ontving u van het bestuur van de LUMC Alumni Vereniging de eerste uitgave van deze nieuwsbrief. Daarin werd aangekondigd dat onze leden vanaf dat moment de nieuwsbrief 2 keer per jaar ontvangen, zodat zij op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Alumni Vereniging en voor zover actueel ook van ontwikkelingen binnen het LUMC.

Dit is de tweede nieuwsbrief met informatie die u wellicht zal interesseren.

 

Bijeenkomsten en jaarverslaglegging

De afgelopen jaren werden steeds 2 wetenschappelijke avonden georganiseerd in april en november met vooraf een welkomstborrel en nadien steeds een gezamenlijk diner waar alumni hun oude contacten konden verstevigen. De april-bijeenkomst werd dan voorafgegaan door de Algemene leden vergadering van de vereniging waarin het Jaarverslag en ook de Jaarrekening van het voorgaande jaar werden vastgesteld. Het Jaarverslag 2020 is voor alle leden ter inzage op de website van de vereniging. Het financieel jaarverslag 2020 is op 19 mei besproken met de kascommissie en is daar met een paar suggesties voor verbetering vastgesteld. De kascommissie bestond dit jaar uit Dr. Cees van Rees en dr. Jan van Velde. Het verslag van de kascommissie is beschikbaar op de website van de vereniging (www.lumc.nl/alumni). Aangezien dr. Van Rees hiermee na 2 jaar is afgetreden als lid van de kascommissie doet het bestuur hierbij een oproep aan de leden om zich aan te melden als nieuw lid van deze commissie. U kunt dat doen door te mailen naar: alumni@lumc.nl.

De LUMC Alumni Vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. Het bestuur zal proberen toestemming te krijgen van de Raad van Bestuur van het LUMC om in november 2021 weer een fysieke bijeenkomst met haar leden te organiseren. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. We bereiden deze avond in ieder geval voor met aansprekende sprekers.

 

Webinars afgelopen half jaar

Het afgelopen half jaar werden ter vervanging van de fysieke alumni-bijeenkomsten 2 Webinars georganiseerd. Hieronder een korte samenvatting van deze 2 succesvolle online ZOOM-bijeenkomsten.

Webinar regeneratieve geneeskunde 8 maart 2021

Regeneratieve Geneeskunde is gericht op functieherstel van zieke cellen, weefsels en organen en is één van de 3 maatschappelijke en wetenschappelijke speerpunten van het LUMC. Door verschillende afdelingen wordt gewerkt aan nieuwe innovatieve behandelingen. Een overzicht hiervan kunt u bekijken op www.lumc.nl/rg.

Regeneratieve geneeskunde
Sprekers waren prof.dr. Christine Mummery, hoogleraar ontwikkelingsbiologie van de afdeling Anatomie en Embryologie en prof.dr. Wim Fibbe, hoogleraar Hematologie en Stamcelbiologie. De voordracht van prof. Mummery kunt u ook nog terugkijken op de website van de vereniging

Webinar Veilig Werkklimaat voor jonge alumni 31 mei 2021

Dit is in het huidige tijdsgewricht een belangrijk onderwerp. Het gaat in feite om onveilige werksituaties die zich voordoen bij het werken als student, coassistent, AIOS, NAIOS, maar ook bij het werken als verpleegkundige in de zorgsector. Het gaat dan vaak over grensoverschrijdend gedrag in een meester-gezel-relatie, vaak ook seksueel overschrijdend gedrag, over lange werktijden, geen of onvoldoende supervisie en machtsmisbruik.

Sprekers deze avond waren dr. Klarke Boor, gynaecoloog in het LUMC en drs. Linn Korsten, Anios urologie in het Centraal Militair Hospitaal van het UMCU. Beide voordrachten zijn terug te zien op de website van de alumni vereniging.

De boodschappen waren: Opleidingsklimaat: praat erover en Gezond en Veilig werken

 

Het onderwijs in tijden van corona

Onderwijsupdate

Vanaf de uitbraak van de COVID-19 pandemie is het onderwijs er anders uit gaan zien. Colleges en werkgroepen in blok- en lijnonderwijs hebben eerder dit collegejaar grotendeels online plaatsgevonden, maar naar aanleiding van de recente versoepelingen krijgen studenten elke week weer een halve dag on-campus onderwijs. Waar al vanaf 2019 toetsing via een digitaal programma werd aangeboden, maken studenten momenteel hun tentamens ook via dit programma, maar dan vanuit huis.Vaardighedenonderwijs wordt veelal in een veranderde vorm aangeboden, fysiek waar dit qua organisatie mogelijk is. De zorgstage, waarbij eerstejaars Geneeskundestudenten in een verzorgingshuis stage lopen, is bijvoorbeeld verkort aangeboden.

In het snijzaalonderwijs voor meerdere opleidingen wordt deels gebruik gemaakt van digitale alternatieven en werkvormen die volgens de maatregelen te organiseren zijn. Zo wordt het prepareren in duo’s afgewisseld met snijzaaldemonstraties in kleine groepen, maar vinden ook digitale snijzaalsessies plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van professionele camera-apparatuur.

Ook practica in laboratoria hebben gedurende het hele studiejaar kunnen plaatsvinden, waarbij studenten bijvoorbeeld bij meerdaagse experimenten elkaar afwisselde in het laboratorium.

In het stageonderwijs wisselen veel studenten dit collegejaar hun experimenten in het ziekenhuis af met het thuis verwerken van resultaten. Een ander deel van de studenten is aan de slag gegaan met een volledige datastage

Alle coschappen voor de Master Geneeskunde en voor de Master Farmacie vinden sinds juni doorgang met online alternatieven, als coassistenten niet fysiek op de werkvloer kunnen zijn. Er is een draaiboek gemaakt vanuit de Master Geneeskunde opleiding dat de coschapcoördinatoren als handvat kunnen gebruiken indien coassistenten uitvallen vanwege COVID-19. De coschapcoördinator kan aan de hand van dit draaiboek vervangend onderwijs aanbieden. Bijvoorbeeld, voor het coschap Interne Geneeskunde zijn coschappen geclusterd in het Poortgebouw in een virtual clinic, waar studenten het onderwijs kunnen volgen dat normaliter op de afdeling wordt gegeven.

Maar naast uitdagingen, zoals dat er zeer beperkte mogelijkheden waren tot internationale uitwisselingen, biedt online onderwijs ook kansen. Zo volgden vijf studenten uit Sub-Sahara-Afrika dit jaar het programma van de LUMC-half minor Global Health. Aan de half minor doen normaal gesproken LUMC-studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Klinische Technologie mee. Anders dan in voorgaande jaren is het cursusprogramma dit jaar virtueel beschikbaar gesteld voor studenten van verschillende partnerinstellingen uit Afrika. Een hele bijzonder ervaringen voor alle aanwezigen!

 

Promotieplechtigheid ten tijde van corona (bijdrage van prof.dr. Caesar Sterk)

Toen in 2020 de covid-19-pandemie ontstond en de universiteit vrijwel alle activiteiten online moest organiseren, moest er ook voor de promotiebijeenkomst een vorm gevonden worden die recht deed aan het plechtige karakter van de promotie. De wijze waarop de promoties doorgang konden vinden, werd bepaald door het crisisteam van de universiteit.

Aanvankelijk waren daarbij fysiek alleen de fungerend rector (de “proprector”), een technicus en de pedel aanwezig in het verder uitgestorven academiegebouw. Er werd geëxperimenteerd met diverse opstellingen van tafel en camera. Het verbonden blijven met alle betrokkenen bleek een behoorlijke uitdaging. Zo vertelt oud-rector magnificus Douwe Breimer, die nu vaak prorector is, dat hem overkwam dat de verbinding met de promotor, die in New York zat, vlak voor het uitspreken van de promotieformule verbroken werd en niet te herstellen was. Breimer heeft toen als prorector zelf de formule uitgesproken, zodat de promovendus toch tot doctor bevorderd werd!

Op dit moment vinden de promoties “hybride” plaats in het Telders auditorium (vroeger Klein Auditorium geheten), dat zich bevindt op de eerste verdieping van het Academiegebouw, direct boven het Groot Auditorium. In het Telders Auditorium is een vaste opstelling gemaakt, met grote schermen links en rechts van het spreekgestoelte, kleinere videoschermen links en rechts in de zaal en maar 10 stoelen in de grote ruimte, ver van elkaar, voor de gasten van de promovendus. Bij de verdere recente aanscherping van de coronamaatregelen, mogen er nu weer geen gasten mee in de zaal komen.

Voor staat een U-vormige tafel met een tv camera die alles opneemt, en een scherm dat de mensen aan de tafel kunnen zien.

Daar zitten, keurig in toga, de (pro)rector, de promotor, de secretaris, de eventuele copromotor of de tweede promotor. En – niet verplicht – de kandidaat. Achter een tafel naast het spreekgestoelte zitten 1,5 meter uit elkaar de paranymfen. De verdere opponenten mogen uitsluitend via de videoconferentie deelnemen en vragen stellen en dus niet fysiek aanwezig zijn. De commissie trekt zich niet terug voor beraad, maar de kandidaat en zijn gezelschap moeten tijdelijk de zaal verlaten
Pormotieopstelling

Leuk is dat de promoties nu door iedereen waar ook ter wereld te volgen zijn via de standaard livestream, die men zo via de agenda van de universiteit op de site kan vinden en aanklikken. Wel met een vertraging van zo’n 30 seconden.

De kandidaat mag ook online deelnemen. Zo had ik laatst een promotie als prorector (ik doe er meestal 3 op zo’n middag) waarbij alleen de promotor en ik fysiek aanwezig waren, samen met de technicus en vanaf “hora est” de pedel. De kandidaat zat in Chili, de secretaris thuis, want het diploma moest toch later worden opgestuurd en de opponenten zaten elders in de regio Leiden, maar ook in Chili, Rome, Parijs en ik meen Wenen!

Als de kandidaat aanwezig is, krijgt de jonge doctor het diploma voor de camera uitgereikt door de secretaris. Als de jonge doctor online aanwezig is, wordt het ondertekende diploma voor de camera getoond en daarna per post opgestuurd.

Diploma uitreiking. Voor de foto even met de rug naar
 

Promovendi-netwerk

Relatie van de LUMC Alumni Vereniging met het LAP

Het LAP staat voor: LUMC association for phd candidates oftewel het LUMC promovendi netwerk. Het afgelopen half jaar heeft een aantal keren overleg plaatsgevonden met mevr. Yvonne Mees ten Oever van het Directoraat Research en Merian Kuipers, AIOS Longziekten in het LUMC en voorzitter van het LAP. Het waren verkennende gesprekken over wat promovendi en alumni voor elkaar kunnen betekenen. PhD-studenten zetten in meerderheid hun carrière voort buiten het LUMC en zijn zich daardoor onvoldoende bewust van hun mogelijkheden om extra scholing te krijgen om competenties te ontwikkelen die later voor hen van belang kunnen zijn. Ze zouden hun sociaal kapitaal/ netwerk hiervoor kunnen inzetten. Alumni kunnen deel uit maken van dit sociaal kapitaal door hun ervaring hiervoor in te zetten en een adviserende rol te spelen. De alumnivereniging zou avonden met inhoudelijke thema’s kunnen openstellen voor de leden van de LAP en ook kunnen alumni met verschillende achtergronden en carrières lezingen verzorgen die voor LAP-leden interessant en inzicht gevend kunnen zijn. Het Directoraat Research heeft hiervoor ook een brochure ontworpen getiteld CV building during your PhD track (and beyond).

 

Master Population health Management

Per 1 september 2021 zal het Leids Universitair Medisch Centrum verrijkt worden met een nieuwe masteropleiding: Population Health Management (PHM). Deze tweejarige masteropleiding focust op de uitdagingen waar de hedendaagse gezondheidszorg mee kampt. De opleiding zal worden aangeboden vanaf de LUMC-campus in Den Haag en biedt in het eerste jaar ongeveer plaats aan 25 studenten. In de master PHM worden de kennis inzichten uit de epidemiologie, data analyse in de zorg, geneeskunde, bestuurskunde en gedragswetenschappen gecombineerd tot een wereldwijd uniek interdisciplinair programma. Het doel is de steeds groter wordende gezondheidsverschillen tussen mensen wereldwijd te verkleinen en een duurzaam zorgsysteem te creëren, waarbij professionals worden opgeleid om een rol te spelen tussen de verschillende betrokken disciplines.

 

Historie van de LUMC Alumni Vereniging

De LUMC Alumni Vereniging viert dit jaar zijn 5e lustrum. De Vereniging werd opgericht op 6 mei 1996 onder de naam Leidse Alumni Vereniging. De oprichting werd geïnitieerd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC prof.dr. Onno J.S. Buruma.

De oprichters waren destijds prof.dr. Pieter H. Schmidt, hoogleraar Keel- ,Neus- en Oorheelkunde, prof.dr. Ralph van Furth, hoogleraar Infectieziekten en prof.dr. Johan J. Broerse, hoogleraar Medische stralenfysica. De voorbereidingen voor de oprichting werden verricht door dr. Lodewijk Schmit Jongbloed. De statuten werden op 6 mei 1996 vastgelegd door notaris mr. J. Brouwer en op 30 juni 2016 gewijzigd waarbij de naamgeving van de vereniging werd gewijzigd in LUMC Alumni Vereniging (LAV).

De vereniging heeft ten doel: het in stand houden en versterken van de band tussen de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden alsmede het Academisch Ziekenhuis Leiden- hierna te noemen het Leidse Medisch Cluster en hun alumni en hen de gelegenheid te bieden op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden door het organiseren van symposia en andere wetenschappelijke activiteiten.

Leden van de LUMC Alumni Vereniging kunnen zijn, zij die:

  • in het Leids Universitair Medisch Centrum een doctoraal- of artsexamen hebben afgelegd;

  • een specialistenopleiding volgen of hebben gevolgd;

  • in belangrijke mate deelnemen aan onderzoek en/of onderwijs en/of patiëntenzorg;

  • een succesvol promotietraject hebben afgelegd. De diploma’s van de opleidingen worden sedert een aantal jaren benoemd als Bachelor-diploma (daarvoor Doctoraal-diploma) en Master-diploma (daarvoor Artsdiploma) of;

  • en afgestudeerden van de masteropleidingen Farmacie, Vitality and Ageing en Klinische Technologie kunnen lid worden van de LAV.

Ook lid worden van de LUMC Alumni Vereniging?
Meldt u aan via
dit formulier

Met hartelijke groet namens het Bestuur,
Prof.dr. J.H. Bolk, voorzitter LUMC Alumni Vereniging