LUMC Alumni Vereniging

Nieuwsbrief LUMC Alumni Vereniging

December 2021, jaargang 2, nr. 2.

LUMC

Beste alumni

Met de feestdagen voor de deur, vraag ik uw aandacht voor de 3e nieuwsbrief van de LAV. Hiermee willen wij u op de hoogte willen brengen van alle activiteiten van de Alumni Vereniging en voor zover actueel ook van ontwikkelingen binnen het LUMC.

 

Bestuurswisseling per 1 januari 2022

Afbeelding met persoon, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving Tijdens de Algemene Leden Vergadering, welke online op 8 september heeft plaatsgevonden, is door het bestuur aangekondigd dat per 1 januari 2022 dr. Harriette Verwey, oud-cardioloog van het LUMC, het voorzitterschap van de LAV zal overnemen van Prof.dr. Jan H. Bolk. Hij zal na 6 jaar het voorzitterschap neerleggen. Harriette zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij de komende jaren de LAV voortvarend zal leiden. De dan oud-voorzitter zal dan nog een jaar als buitengewoon bestuurslid aanblijven.

Ook nieuw in het bestuur per afgelopen september is Tim Roumen, qualitate qua de nieuwe voorzitter van de M.F.L.S. 2021 - 2022.

Harriette Verwey

Algemene Leden vergadering op 8 september 2021

Statutair is de LAV verplicht éénmaal per jaar een ALV te houden. Vanwege de corona-pandemie is deze voor de eerste keer online gehouden. In de vergadering zijn het Jaarverslag 2020 en het Jaarplan 2021 goedgekeurd. Beide verslagen zijn ter inzage op de website van de vereniging opgenomen: https://www.lumc.nl/org/alumni/over/

Het financieel jaarverslag over 2020 werd toegelicht door de penningmeester Prof.dr. C.C. Sterk. Vanwege het uitblijven van de alumni-avonden, is het eigen vermogen in 2020 met ongeveer 14.000 euro gestegen.

Aanvullend heeft de Kascommissie verslag uitgebracht over de jaarrekening 2020. Dit werd toegelicht door dr. C.C. van Rees . De Kascommissie heeft het financieel jaarverslag van de LAV over het boekjaar 2020 gecontroleerd en vastgesteld dat de overlegde financiële gegevens betreffende inkomsten en uitgaven, alsmede de daarbij horende balans, een getrouw beeld geven van de financiële gegevens van de LAV. De Kascommissie heeft de algemene ledenvergadering geadviseerd, de penningmeester en het bestuur van de LAV te dechargeren voor het financiële beleid in 2020.

Dr. Cees van Rees is na 2 jaar afgetreden als lid van de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inspanningen. Als nieuw lid van de kascommissie heeft zich aangemeld dr. Monique van Buul. Het andere lid van de kascommissie is dr. J. van Velde.

De concept- notulen van de ALV van 8 september 2021 zijn in te zien via de website van de LAV en dienen in een volgende ALV te worden vastgesteld.

 

Kennismaking met Prof.dr. Douwe Biesma

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC per 1 juli 2020 als opvolger van Prof.dr. Willy Spaan. Hieronder zijn zelfgeschreven bijdrage aan deze nieuwsbief

Mijn naam is Douwe Biesma. Getrouwd met Dieuwke en vader van 3 kinderen, van wie er twee geneeskunde studeren in Amsterdam. Ik ben vanaf 1 juli 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC. Ik heb in Utrecht geneeskunde gestudeerd.

Prof.dr. Douwe Biesma
Tijdens mijn geneeskundestudie heb ik in de bijna 12 maanden wachttijd, voorafgaand aan de coschappen, onderzoek gedaan op de afdeling immunologie. Met een bescheiden eerste publicatie op dit gebied solliciteerde ik met succes naar een opleidingsplaats interne geneeskunde in de Utrechtse regio. Tijdens mijn opleiding promoveerde ik op onderzoek naar het effect van erythropoëtine bij autologe bloeddonoren. Dit onderzoek heb ik voornamelijk uitgevoerd in het Meander Medisch Centrum (toentertijd De Lichtenberg te Amersfoort). Mijn publicatie daarover in The Lancet bleef overigens niet onopgemerkt in de kringen van artsen, die destijds Tour de France wielrenners begeleiden.

Binnen de interne geneeskunde specialiseerde ik mij tot hematoloog en vasculair geneeskundige. Na de afronding van mijn opleiding heb ik vanaf 1996 bijna 12 jaar als internist-hematoloog in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein gewerkt. De afdeling hematologie ontwikkelde zich onder mijn leiding tot een centrum voor autologe stamceltransplantaties. Verder startte ik daar een researchafdeling en begeleidde ik daar enkele promovendi. Tevens was ik in die periode stafvoorzitter en plaatsvervangend opleider. In 2007 ging ik terug naar het UMCU om daar voorzitter te worden van de Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, hoofdopleider van de regio Utrecht en tijdelijk afdelingshoofd van de afdeling Hematologie. Eind 2010 werd ik gevraagd om voorzitter van de Raad van Bestuur van het St. Antonius te worden. Een belangrijke stap in mijn leven, van medisch specialist naar bestuurder. Nog steeds wordt mij wekelijks de vraag gesteld of ik ‘het vak niet mis’. Het antwoord daarop staat in mijn boek ‘De witte jas aan de kapstok’.

Ik ben nu bijna 1.5 jaar voorzitter Raad van Bestuur in het LUMC. Ik wilde graag een keer terug naar de wereld van de UMC’s om een bijdrage te leveren aan zorg, onderwijs en research. Mijn overstap naar het LUMC heeft in een bijzondere periode plaatsgevonden. Het hele land is in de ban van Corona; het LUMC heeft daarbij nog enkele forse uitdagingen, zoals het investeren in kwaliteit en het op orde brengen van de financiële situatie. Een combinatie die menigeen bovenmatig veel tijd en energie kost. Dan is het bijzonder mooi om te zien, dat we op onze drie kerntaken ook nog kunnen investeren en oogsten. Dat toont de veerkracht van het LUMC en dat bewijst voor mij dat het LUMC bol staat van ambitie om grenzen te verleggen om zo beter te worden in zorg, onderwijs en onderzoek. Dat is een mooie uitdaging in een gave omgeving. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Prof.dr. M.J. Schalij

Prof.dr. M.J. Schalij aangetreden als 4e bestuurder van de RvB LUMC

Martin Schalij is op 1 januari 2021 als vierde bestuurder toegetreden tot de Raad van Bestuur(RvB) van het LUMC. Zijn aandachtgebieden binnen de RvB medisch specialistische en verpleegkundige zorg. Hij is primair verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Ook geeft hij samen met de voorzitter van de RvB invulling aan waarde-en datagedreven zorg en aan de implementatie van de uitkomsten van de portfolio-evaluatie.

Hij rondde in 1992 zijn opleiding als cardioloog af in het LUMC. Als cardioloog heeft hij als aandachtsgebieden hartritmestoornissen en interventiecardiologie. Hij promoveerde in 1988 op het proefschrift “Anisotropic conduction and ventricular tachycardia”. Van juli 2011 t/m december 2020 was hij afdelingshoofd en opleider van de afdeling hartziekten van het LUMC. Naast zijn werkzaamheden binnen de RvB is hij nog een dag per week werkzaam als cardioloog.

 

Overleden leden van de LAV

In het jaar 2021 zijn tot het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief de volgende alumni overleden:

  • Dr. M. Lagaay
  • Dr. B. van Heijst
  • Prof.dr. C.P.A. van Boven
  • Dr. J. Koning
  • Dr. Streng
  • Dr. Boerrigter
  • Dr. G. Odamtten
  • Dr. G. Eisma
  • Dr. H.G. Keuls
 
wist u dat

Wist u dat…

... ​​​​​​Er een boek verschenen is over de historie van het LUMC?

 “Geleerde zorgen” is de titel van het nieuwe boek waarin de geschiedenis van de medische faculteit Leiden in de 19e en 20e eeuw beschreven is. De auteur is Mieke van Baarsel, voormalig hoofdredacteur van het LUMC-blad Cicero.

Lees meer hier

... Er momenteel een online tentoonstelling is over de Leidse bijdrage aan Russische geneeskunde.

Gelijktijdig in het LUMC en de Anatoly Sobchak Foundation in Sint-Petersburg opende eind oktober de virtuele tentoonstelling ‘Vruchtbare samenwerking’. Deze toont in tekst en beeld de grote historische bijdrage van de Universiteit Leiden aan de medische wetenschap in Rusland.

Lees meer hier 
tentoonstelling
 

Terugblik

We kijken terug op een bijzonder jaar, vanwege het feit dat corona wederom roet in het eten strooide bij de organisatie van onze bijeenkomsten en wij op zoek moesten gaan naar alternatieve manieren om u lezingen te kunnen blijven aanbieden en om met elkaar in contact te kunnen blijven.

De lustrumbijeenkomst die voor 17 november 2021 op de planning stond, met als onderwerp Kritische reflectie op de COVID-19 pandemie hebben we vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas moeten uitstellen. Wij zijn voornemens om de bijeenkomst in het voorjaar van 2022 te laten plaatsvinden en kijken er erg naar uit u dan te mogen verwelkomen. U ontvangt hier t.z.t. van ons informatie over.

Het goede nieuws is dat we het afgelopen jaar wel 2 webinars hebben kunnen organiseren. Op 8 maart 2021 over Regeneratieve Geneeskunde en op 31 mei speciaal voor onze jonge alumni over Veilig Werkklimaat.

fijne feestdagen
Graag wens ik u namens het voltallige bestuur hele fijne feestdagen en een gezond 2022.
 

Ook lid worden van de LAV

Wilt u zich aanmelden als lid van de LUMC Alumni Vereniging vult u dan het aanmeldformulier in, deze is ook terug te vinden op onze website: https://www.lumc.nl/org/alumni/

De nieuwsbrief van de LAV verschijnt twee keer per jaar, in juni en december. Mocht u ook interessante onderwerpen hebben voor onze nieuwsbrief, stuurt u dan een mailtje naar alumni@lumc.nl


Met hartelijke groet namens het Bestuur,

Prof.dr. J.H. Bolk, voorzitter LUMC Alumni Vereniging