Ime*
 
 
 
 
Prezime*
 
 
 
 
Broj telefona*
 
 
 
 
Komentar
 
 
Privatnost podataka
Poštovani korisnici, lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.
Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

  
Saglasan/a sam sa navodima vezanim za privatnost podataka*