HSE studiemiddag 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER PROGRAMMA
14 november 2019, 11.30 - 18.00 uur
 
Welkom en introductie door dagvoorzitter Hanneke van de Ven

Toelichting programma
(Job van den Berg, Royal HaskoningDHV)

Plenaire lezing 
Ontwikkelingen stikstof-problematiek
(Gijs Kreeft, Royal HaskoningDHV)
 
Met het uitkomen van het advies van de commissie Remkes en de beleidslijnen voor salderen en ADC-toets begin oktober, komt de vergunningverlening voor stikstofdepositie weer op gang. De komende tijd zal de jurisprudentie rondom stikstofdepositie zich snel gaan ontwikkelen doordat nieuw beleid ook nieuwe onduidelijkheden met zich mee zal brengen. Wij praten u bij over de laatste juridische ontwikkelingen rondom vergunningverlening en de impact van het nieuwe beleid.
 
Parallelsessie 1:
 
Sessie 1a:
Ecologische verdieping stikstofproblematiek
(Hanita Zweers, Royal HaskoningDHV)
 
Aansluitend aan de plenaire sessie over stikstofdepositie kunt u in deze parallel sessie kiezen voor een ecologische verdieping van de stikstofproblematiek. Wij beginnen met een korte introductie over de natuur in Nederland (wat is waar eigenlijk het probleem?). Wat is de rol van stikstof in een ecologisch systeem en wat zijn andere sleutelfactoren? 

Dat inzicht heeft u nodig om het ecologische deel van de ‘juridische’ oplossingsrichtingen te kunnen begrijpen. Wat betekent het nieuwe beleid voor onze ecologische aanpak, de beoordelingen en toetsen en in welke fase moeten die worden uitgevoerd? Wat te doen als significante negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden en welke tool hebben wij ontwikkeld? Hoe zit het met de C van compensatie in de ADC-toets? U krijgt antwoord op deze vragen!

Sessie 1b:
Uw Omgevingswet-agenda voor 2020
(Martin Kleijburg, Royal HaskoningDHV)
 
De Omgevingswet treedt in januari 2021 in werking en dat heeft in meer of mindere mate gevolgen voor uw bedrijf en voor uw omgeving. Je kunt wachten tot het je overkomt, maar een goede voorbereiding voorkomt verrassingen. Na deze presentatie update Omgevingswet bent u in staat te bepalen welke activiteiten en mijlpalen in uw agenda voor 2020 niet mogen ontbreken.
 
Sessie 1c:
Wat betekenen de komst van de Omgevingswet en veranderingen in relatie tot externe veiligheid voor de uitvoeringspraktijk?
(Merle de Lange, Royal HaskoningDHV)
 
De Omgevingswet komt snel dichterbij. Dit betekent ook dat wij straks op een andere manier omgaan met externe veiligheid. Tijdens deze sessie gaan wij in op wat er verandert en wat dat voor je dagelijks werk betekent. Welke acties kun je nu al nemen om risicoruimte te behouden en om je bedrijfsbelang optimaal te behartigen?
Wil je meer weten over de veranderingen op het gebied van externe veiligheid en de Omgevingswet en welke gevolgen dit heeft voor de bedrijven en overheden? Kom dan naar de lezing over de Modernisering van het Omgevingsveiligheidsbeleid. Merle zal dan in vorm van een presentatie hierop een toelichting geven.
 
Sessie 1d:
ZZS in relatie tot vergunningen – wat gebeurt er allemaal?
(Jean-Marc Abbing en Sabine van Paassen, Royal HaskoningDHV)
 
Er gebeurt veel op het gebied van ZZS in relatie tot vergunningen: overheden inventariseren bij bedrijven de aanwezigheid van ZZS in relatie tot Milieu- en watervergunningen, de te hanteren normen naar lucht en water zijn allesbehalve duidelijk en compleet, en kosteneffectiviteit van minimalisatie leidt regelmatig tot veel discussie. Dit roept veel vragen op. Hoe kunt u hier nu het beste in handelen? Hebben we nog wel een Europees gelijkwaardig speelveld? Wat zijn de consequenties van al deze ontwikkelingen? Tijdens deze sessie praten wij u bij over de actualiteiten en gaan we met u in gesprek over deze vragen.  
 
Pauze 
 
Parallelsessie 2:
 
Sessie 2a:
AERIUS, intern en extern salderen: welke (technische) oplossingen zijn er?
(Jordy Hendrix, Royal HaskoningDHV)
  
Aansluitend aan de plenaire sessie over stikstofdepositie (en eventueel uw deelname aan de parallelle sessie met een ecologische verdieping) kunt u in deze sessie kiezen voor een meer technische verdieping van de stikstofproblematiek. Wat betekent het nieuwe beleid voor het intern en extern salderen en de ADC-toets? Welke technische oplossingen zien wij? ‘Niet alles kan’ volgens de aanbevelingen van de commissie Remkes, maar wat kunt u nog wel? Wat verandert er ten opzichte van de pre-PAS periode (vóór 1 juli 2015) en wat is anders dan in de PAS-periode tot de stikstofuitspraak van 29 mei 2019? Wat zijn (en blijven) uw rechten en wat betekent dit voor de uitgangspunten voor AERIUS Calculator-berekeningen bij het aanvragen van uw industriële vergunningen? 
 
Sessie 2b:
Van groene boekje (bedrijven en milieuzonering) naar Milieuzonering nieuwe stijl
(Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV)
 
De VNG heeft al in 2017 besloten de bekende uitgave Bedrijven en milieuzonering niet meer te actualiseren. De VNG vind de systematiek niet passen binnen het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. In juni dit jaar heeft de VNG de publicatie milieuzonering nieuwe stijl gepubliceerd, waarmee geanticipeerd wordt op toepassing onder de Omgevingswet. De nieuwe systematiek gaat uit van beschikbare milieuruimte en toetst niet meer aan de richtafstanden voor bedrijven op basis van de SBI-code. Rein Bruinsma was vanuit ons bureau projectleider voor het opstellen van deze nieuwe uitgave en hij verteld u graag wat de verschillen zijn met de huidige systematiek en over de mogelijkheden nu en onder de Omgevingswet. 
 
Sessie 2c:
PFAS en bodem, een gevaarlijke combinatie!?
(Sara Zehenpfenning en Edwin de Baat, Royal HaskoningDHV)
 
In de bodemwereld is er een nieuwe uitdaging bijgekomen namelijk PFAS. PFAS is wat anders dan PAS, maar kan ook verstrekkende gevolgen hebben op de bedrijfsvoering of gewenste ontwikkelingen. Maar wat is PFAS nu eigenlijk, hoe kom ik daarmee in aanraking, welke risico’s lopen werknemers en hoe grijpt dit in op de uitvoering van bodemgerelateerde werkzaamheden zoals bouwprojecten? In deze sessie krijgt u het eerlijke verhaal en kunt u op hoofdlijnen inschatten wat PFAS voor u en uw organisatie gaat inhouden.
 
Petje op/af
(Martin Kleijburg, Royal HaskoningDHV)
   
De rechtspraak stond afgelopen jaar in het teken van de stikstofregelgeving, maar er was nog meer.
We informeren u op de traditionele speelse wijze over een aantal andere relevante uitspraken van Rechtbanken en de Raad van State.
 
Plenaire lezing 
De Omgevingswet: kansen of bedreiging? 
(Jan van den Broek, senior Legal Counsel VNO-NCW en MKB-Nederland)

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en is wellicht de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. De wetswijziging bundelt alle wetten voor de fysieke leefomgeving in één wet. De Omgevingswet belooft bedrijven ruimte voor ontwikkeling en flexibiliteit. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om een cultuurverandering, ook bij bedrijven. Hoe dan? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor een bedrijf? Deze komen aan de orde tijdens deze inleiding.
 
Vragen en discussie aan de hand van stellingen
(Job van den Berg, Royal HaskoningDHV)
 
Wrap-up
(Hanneke van de Ven, Royal HaskoningDHV)
 
Borrel