Ariennir Cynllun Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn gallu darparu cymorth busnes i sefydliadau sydd eisiau sefydlu busnes cymdeithasol.

 

Meini prawf cymorth: 

  • Syniad busnes sylfaenol yn ei le

  • Rhywfaint o ymchwil marchnata sylfaenol wedi’i gynnal

  • Unigolion allweddol mewn lle i ddatblygu’r busnes

  • Bydd swydd/swyddi’n cael eu creu o ganlyniad i’r cymorth o fewn dwy flynedd

  • Gweithgarwch masnachu penodol wedi’i nodi

  • Amcanion cymdeithasol eglur wedi’u nodi

  • Rhaid bwriadu corffori’r busnes o fewn cyfnod amser penodol

Os ydych chi o’r farn eich bod yn gymwys i dderbyn y cymorth hwn, llenwch y ffurflen gais isod.

 
 
 
 
Enw Busnes*
 
 
 
Enw’r Prif Gyswllt*
 
 
 
Rôl yn y Busnes*
 
 
 
Cyfeiriad E-bost*
 
 
 
Rhif Ffôn*
 
 
 
Cyfeiriad Llinell 1*
 
 
 
 
Cyfeiriad Llinell 2
 
 
 
 
Cyfeiriad Llinell 3
 
 
 
 
Dinas*
 
 
 
 
Sir*
 
 
 
Cod Post*
 
 
 
Ai cyfeiriad cartref yw hwn?
 
Oes
Nac oes
 
 
 
 
 
 
Dewis Iaith ar gyfer cyfathrebu
 
Cymraeg
Saesneg
 
 
 
 
 
 
Ardal(oedd) masnach daearyddol
 
 
 
 
 
Ynys Môn
 
 
Sir Ddinbych
 
 
Powys
 
 
Blaenau Gwent
 
 
Sir y Fflint
 
 
Rhondda Cynon Taf
 
 
Pen-y-bont ar Ogwr
 
 
Gwynedd
 
 
Abertawe
 
 
Caerffili
 
 
Merthyr Tudful
 
 
Torfaen
 
 
Caerdydd
 
 
Sir Fynwy
 
 
Bro Morgannwg
 
 
Sir Gâr
 
 
Castell-nedd Port Talbot
 
 
Wrecsam
 
 
Ceredigion
 
 
Casnewydd
 
 
Cymru Gyfan
 
 
Conwy
 
 
Sir Benfro
 
 
Y tu allan i Gymru
 
 
 
Ydych chi’n masnachu ar hyn o bryd?*
 
Oes
Nac oes
 
 
 
 
 
 
Rhowch ddisgrifiad byr o'ch syniad busnes (Uchafswm o 1000 o lythrennau)*
 
 
Pa waith ymchwil i'r farchnad rydych chi wedi'i wneud i nodi'r angen am eich syniad busnes? (Uchafswm o 1000 o lythrennau)*
 
 
Beth yw amcanion cymdeithasol y busnes? Sut y byddwch o fudd i'ch cymuned neu'ch buddiolwyr? (Uchafswm o 1000 o lythrennau)*
 
 
Sut y bydd y busnes yn creu incwm? (Uchafswm o 1000 o lythrennau)*
 
 
Beth yw'r amserlen ar gyfer ymgorffori'r busnes?*
 
 
 
 
Faint o wirfoddolwyr sy'n rhan o sefydlu'r busnes? (gan gynnwys eich darpar gyfarwyddwyr) *
 
 
 
 
Sawl swydd rydych yn bwriadu eu creu o fewn y 12 mis cyntaf? *
 
 
 
 
 
 
 
O'r rhai sy'n ystyried ymuno â'r bwrdd cyfarwyddwyr ar hyn o bryd, nodwch os gwelwch yn dda:
Os yw’r ateb i’r cwestiwn isod o dan sero yna ysgrifennwch ‘0’
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr gwrywaidd*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr benywaidd*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr ethnig du neu leiafrifol*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr nad ydynt yn bobl dduon neu leiafrifoedd ethnig*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n ystyried eu hunain yn anabl*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n deall y Gymraeg*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n siarad Cymraeg*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n darllen Cymraeg*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n ysgrifennu'r Gymraeg*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n 0-24 oed*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n 25-44 oed*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n 45-64 oed*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n 65-74 oed*
 
 
 
 
Nifer y cyfarwyddwyr sy'n 75+ oed*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cymorth De Minimis
 
 
 
 
 
Mae’r cymorth a’r cyngor a ddarperir trwy Busnes Cymdeithasol Cymru Canolfan Cydweithredol Cymru yn gymorth De Minimis dan Reoliad Rhif 1407/2013 y Comisiwn (UE) 18 Rhagfyr 2013. Mae rheolau’r Comisiwn Ewropeaidd yn gwahardd unrhyw un rhag derbyn mwy na 200,000 Ewro (tua £156,000) o gymorth 'De Minimis' dros unrhyw gyfnod o dair blwyddyn gyllidol. Efallai y bydd angen ad-dalu unrhyw gymorth De Minimis dros y terfyn 200,000 Ewro gyda llog.
 
 
 
Rhowch unrhyw fanylion am gymorth De Minimis a gafwyd hyd yma (naill ai mewn arian parod neu mewn nwyddau).
 
 
 
Dyddiad
 
 
Math o gymorth e.e. Hyfforddiant, cyngor busnes, grant cyllid
 
 
Swm (gros) *os nad ydych chi’n cael unrhyw gymorth, rhowch sero*
 
 
 
 
 
Sut y clywsoch am Decrau' o'r Newydd*
 
 
 
Wedi clywed gan rywun arall/Arall
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rydym ni’n trin diogelwch data o ddifrif, ac yn prosesu data i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
 
 
 
Byddwn ni ond yn prosesu eich data i gyflwyno’r gwasanaethau rydych chi wedi gwneud cais amdanynt, adrodd i’n harianwyr a gwerthuso ein heffeithiolrwydd. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn ni’n anfon copi o’n hysbysiad preifatrwydd atoch mewn neges e-bost, neu gallwch ei ddarllen [yma].  
 
 
 
Dywedwch wrthym os gallwn ni gysylltu â chi at y dibenion a amlinellir isod:
 
 
 
A all Canolfan Cydweithredol Cymru gysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, i ddweud wrthych am unrhyw weithgareddau eraill Canolfan Cydweithredol Cymru a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gall
Na all
 
 
 
 
 
 
Allwn ni rannu eich manylion gyda sefydliadau tebyg eraill, er mwyn iddyn nhw allu anfon gwybodaeth atoch drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, a all fod o ddiddordeb i chi?
 
 
 
**
 
Gallwch
Ni allwch