Enw Busnes*  
 
Ydy’r cwmni’n masnachu?*  
Oes
Nac oes
 
Enw Cyntaf y Prif Gyswllt*  
 
Cyfenw’r Prif Gyswllt*  
 
Rhif Ffôn*  
 
Cyfeiriad E-bost*  
 
Cadarnhau Cyfeiriad E-bost*  
 
Cyfeiriad Llinell 1*  
 
Cyfeiriad Llinell 2  
 
Dinas  
 
Sir*  
 
Cod Post*  
 
Gwefan Cwmni  
 
 
   
Dewis Iaith ar gyfer cyfathrebu*  
Cymraeg
Saesneg
 
 
   
Rhowch Drosolwg/Disgrifiad o’r Busnes (dim mwy na 100 o nodau)*
 
Rhowch fanylion y cymorth sydd ei angen i dyfu’r busnes (dim mwy na 100 o nodau)*
 

 
   
Sut y clywsoch am Decrau' o'r Newydd*  
 
Wedi clywed gan rywun arall/Arall:  
 

 
   
Rydym ni’n trin diogelwch data o ddifrif, ac yn prosesu data i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
Byddwn ni ond yn prosesu eich data i gyflwyno’r gwasanaethau rydych chi wedi gwneud cais amdanynt, adrodd i’n harianwyr a gwerthuso ein heffeithiolrwydd. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwn ni’n anfon copi o’n hysbysiad preifatrwydd atoch mewn neges e-bost, neu gallwch ei ddarllen [yma].  
Dywedwch wrthym os gallwn ni gysylltu â chi at y dibenion a amlinellir isod:
 
   
A all Canolfan Cydweithredol Cymru gysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, i ddweud wrthych am unrhyw weithgareddau eraill Canolfan Cydweithredol Cymru a all fod o ddiddordeb i chi?
**  
Gall
Na all
 
 
   
Allwn ni rannu eich manylion gyda sefydliadau tebyg eraill, er mwyn iddyn nhw allu anfon gwybodaeth atoch drwy’r post, dros y ffôn, drwy negeseuon e-bost neu destun, a all fod o ddiddordeb i chi?
**  
Gallwch
Ni allwch
 
 
   
Efallai y gallwn ni gaffael cymorth ychwanegol i chi oddi wrth Busnes Cymru; allwn ni rannu’r ffurflen hon gyda chydweithwyr o Busnes Cymru, a gofyn iddyn nhw gysylltu â chi?
**  
Gallwch
Ni allwch