www.wavin.pl
 
 
Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Spotlight Wavin Tour jest Organizator. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją Spotlight Wavin Tour. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w Spotlight Wavin Tour.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Organizator ujawania dane osobowe Uczestników dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z grupy kapitałowej Mexichem, także spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych, do których dostęp Uczestnik może uzyskać u Organizatora. Organizator  może ujawniać dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Oragnizatora usługi IT, usługi prawne, księgowe. 
  4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest organizacja Spotlight Wavin Tour (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Wavin Tour, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu organizacji Spotlight Wavin Tour, gdy będzie to konieczne przez okres wymagany przepisami prawa np. ze względu na nałożone na Organizatora obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych. 
  6. Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia danych osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w granicach art. 18 RODO, przeniesienia jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO.
  7. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: (kontakt.pl@wavin.com).
  8. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.